Användarvillkor

Leveransvillkor för tjänster från AAC Global AB, ett Acolad-företag (”AAC”)

Utbildningstjänsterna i e-handeln från AAC Global AB tillhandahålls under varumärket Acolad.

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE

De allmänna villkoren för AAC:s tjänster tillämpas för alla tjänster som AAC tillhandahåller till kunder (nedan kallade ”kunden” eller ”kunderna”) om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

AAC:s tjänster refererar till de tjänster som produceras av AAC och som beskrivs i avtalet mellan parterna. Det kan även referera till en separat tjänst som AAC erbjuder till kunden (nedan kallade ”tjänsten” eller ”tjänsterna”).

2 DEFINITIONER

2.1 ”MATERIAL FRÅN AAC”

refererar till material från AAC som skyddas av upphovsrätt (till exempel utbildningsmaterial från AAC), AAC:s ordlistor/termbaser och annat eventuellt material som inte skapats specifikt och exklusivt åt kunden, och som AAC eller något annat företag inom samma koncern eller dess partner har skapat eller erhållit. Allt ovanstående material ägs exklusivt av AAC.

2.2 ”Översättning”

refererar till en översättning som skapas i samband med en tjänst som AAC tillhandahåller.

2.3 ”Utbildningsinnehåll”

refererar till material från AAC som producerats i samband med en tjänst som AAC tillhandahåller, eller separat i utbildningssyfte.

2.4 ”Referensmaterial”

refererar till material som tillhandahålls av kunden till AAC och som används för att tillhandahålla tjänsten.

2.5 ”Parter”

refererar till kunden och AAC tillsammans.

2.6 ”Resultat av tjänsten”

refererar till material eller annan produktion som skapas i samband med tjänster som AAC tillhandahåller.

2.7 ”Portal”

refererar till en elektronisk plattform för språktjänster och kommunikation som ägs av AAC och genom vilken det till exempel går att beställa översättningar och anmäla sig till språkkurser.

2.8. ”Webbutik”

refererar till en allmänt tillgänglig webbplats från vilken kunder kan beställa och köpa tjänster.

2.9 ”Avtal”

refererar till avtalet mellan parterna rörande leverans av tjänster.

2.10 ”Order”

refererar till ett köp som görs av kunden via webbutiken, portalen, e-post eller någon annan beställningskanal.

2.11 ”Orderbekräftelse”

refererar till ett meddelande som AAC skickat till kunden som en bekräftelse på att AAC mottagit kundens beställning.

2.12 ”Uppdrag”

refererar till en tjänst som levereras till kunden baserat på kundens offertförfrågan samt AAC:s godkända offert.

2.13 ”Licens”

refererar till resultat av tjänsten eller utbildningsinnehållet som AAC beviljar kunden baserat på kundens beställning.

2.14 ”Betalningstjänst”

refererar till en tjänst som AAC levererar till kunden där kunden har möjlighet att betala för resultatet av tjänsten som ett direkt köp i webbutiken. En extern leverantör används för att organisera betalningstjänsten.

3 TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

3.1 Förutsättningar för tillhandahållande

Kunden måste – inom överenskommen tid eller om ingen tid avtalats, utan dröjsmål – förse AAC med den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Kunden måste informera AAC om något förändras avseende den information som uppgetts och huruvida detta kommer att påverka leveransen av tjänsten. Kunden är ansvarig gentemot AAC för att säkerställa att informationen som kunden uppger är korrekt, uppdaterad, exakt och tillräcklig.

3.2 Beställning och utförande av tjänster

Innehållet i den tjänst som ska levereras till kunden specificeras i produktbeskrivningarna i webbutiken. Kunden beställer tjänsten genom att skicka en order till AAC avseende de tjänster som ska levereras. Baserat på ordern levererar AAC tjänsterna och utbildningsinnehållet till kunden. .

3.3 Leveranstid eller leveransschema

AAC åtar sig att leverera tjänsten till kunden inom den överenskomna leveranstiden och inom skälig tid från att ordern har tagits emot, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. AAC tar inte på sig ansvaret gentemot kunden för att AAC inte kan starta eller slutföra leveransen av tjänsten på grund av anledningar som inte är hänförliga till AAC.

3.4 Godkännande av leverans och defekt i tjänsten

Kunden måste göra sitt bästa för att bidra till att AAC ska kunna tillhandahålla tjänsten på överenskommet sätt.

Leveransen av tjänsten betraktas som godkänd om kunden inte reklamerar tjänsten på grund av fel eller defekter i leveransen av tjänsten inom trettio (30) arbetsdagar från det att tjänsten levererats. Om kunden inte framför sitt klagomål inom den ovan angivna tiden förlorar kunden rätten att hävda en defekt enligt definitionen nedan.

Om inte annat överenskommits betraktas tjänsten vara defekt om den väsentligt avviker från det som avtalats mellan AAC och kunden angående tjänstens egenskaper, samt produkt- eller tjänstebeskrivningar (hädanefter refererat till som ”defekten”). Kunden ska skicka en skriftlig beskrivning av defekten till AAC.

AAC har rätt att korrigera defekten, eller om det inte är möjligt att korrigera tjänstens defekt, att utföra tjänsten igen på ett sätt som avtalas med kunden. Korrigering av tjänstens defekt är inte tillämpligt för defekter som orsakas av kundens försummelse, slarv, brister eller tillkortakommanden i källmaterial eller referensmaterial, eller av åtgärder som strider mot instruktionerna gällande användningen av tjänsten.

AAC:s åtaganden om att korrigera defekten som specificeras i denna klausul utgör AAC:s hela skyldighet vad gäller tjänstens defekt.

3.5 Utförande av tjänsten

AAC tillhandahåller tjänster med hjälp av de metoder och processer som AAC själva väljer, och tillämpar god praxis och aktuell lagstiftning i alla tjänstrelaterade åtgärder. AAC har dock rätt att ändra metoden som tillämpas för att producera tjänsterna om det krävs, under förutsättning att tjänsternas innehåll inte ändras i väsentlig omfattning. AAC strävar efter att meddela kunden om eventuella ändringar i så tidigt skede som möjligt. AAC har rätt att använda underleverantörer för att producera tjänsten och tillhandahålla den till kunden. AAC är ansvariga för underleverantörernas arbete liksom för sitt eget. AAC gör allt vi kan för att tjänsterna ska produceras på ett sätt som motsvarar det syfte som kunden angivit i orderbekräftelsen för att säkerställa att resultatet av tjänsten inte har kvalitetsbrister.

3.6 Förseningar

Om AAC i samband med tillhandahållandet av tjänsten skulle märka att tjänsten inte kan genomföras inom den överenskomna leveranstiden, ska AAC omedelbart informera kunden därom och tillhandahålla en beräkning av den nya leveranstiden.

3.7 Avbokning av order

En order som läggs av kunden via webbutiken är bindande. Om kunden avbokar en order när leveransen av tjänsten redan har påbörjats, eller i ett sådant skede då leveransen av tjänsten redan har medfört kostnader för AAC, är kunden skyldig att ersätta dessa kostnader eller betala för den andel av arbetet som slutförts innan ordern avbokades.

Om en lärarledd session – via nätet eller på fysisk plats – som ingår i en kurs (paket med hybridutbildning, grupputbildning eller enskild undervisning) avbokas senast två (2) arbetsdagar före avtalat datum så kan sessionen ombokas. Om en session som ingår i en kurs avbokas senare än två (2) arbetsdagar före avtalat datum, anses sessionen ha ägt rum enligt AAC.

4 NYTTJANDERÄTT OCH ANSVAR FÖR TJÄNSTEN

4.1 Rättigheter till tjänstens innehåll

Kunden beviljas rättigheten att använda resultatet av tjänsten som producerats i samband med leveransen av tjänsten efter att kunden har betalat hela kostnaden för tjänsten till AAC. Rättigheter till tjänstens innehåll kan vara begränsade till en viss tidsperiod, beroende på vilken licens som köpts. Om resultatet av tjänsten innehåller material från AAC, har kunden rätt att använda resultatet av tjänsten medan tjänsten levereras av AAC. Nyttjanderätten gäller under hela löptiden för avtalet eller licensen mellan AAC och kunden, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

AAC och deras partner bibehåller ägandeskap och upphovsrätt till resultat av tjänsten, materialet från AAC, utbildningsinnehållet och termbaser/ordlistor som skapats i samband med tjänsten.

Kunden erhåller inte ägandeskap eller upphovsrätt till programvara och produkter som används i tjänsterna och som har licensierats från en tredje part, eller till vilka kunden erhåller nyttjanderätt från AAC:s underleverantör baserat på ett separat licensavtal eller annat avtal.

Om kunden samtycker till att börja använda AAC:s portal eller AAC:s webbutik, bibehåller AAC eller deras partner ägandeskap och upphovsrätt till portalen, webbutiken och andra programvarutillämpningar som det refereras till i tjänstbeskrivningarna eller i dessa villkor. Kunden har inte rätt att överföra, kopiera eller ändra programvarutillämpningarna som används i tjänsten, material från AAC, lösenord eller andra liknande material utan skriftligt medgivande från AAC.

4.2 Ansvar för tjänstens innehåll och användning

AAC ansvarar för att säkerställa att det material som AAC producerar följer lagar och god praxis. AAC är skyldiga att ersätta kunden för sådana förluster som kunden har lidit på grund av att material från AAC inkräktar på en tredje parts upphovsrätt eller patent, affärshemlighet, varumärke eller servicevarumärke och som var gällande vid den tidpunkt då avtalet (hädanefter kallade ”immateriella rättigheter”) ingicks. Ovanstående skyldighet från AAC:s sida att betala ersättning förutsätter att kunden: (a) omedelbart informerar AAC om anspråket från tredje part, (b) ger AAC möjlighet att bemöta anspråken och kontrollera vilka åtgärder som vidtas för att lösa tvisten, (c) bistår AAC i de åtgärder som vidtas för att lösa tvisten, (d) slutar att använda AAC:s material om AAC så begär.

Ovanstående skyldigheter gäller dock inte vid överträdelser som orsakas av att: (a) AAC:s material eller resultat av tjänsten används på ett sätt som strider mot instruktionerna, eller om kunden använder dem i ett annat sammanhang än det som de producerades för åt kunden, eller (b) det gjorts ändringar eller ytterligare specifikationer av AAC:s material eller resultat av tjänsten som AAC inte skriftligen har godkänt i förväg, (c) kunden förmedlar AAC:s material åtskilt från resultatet av tjänsten för användning av en tredje part, (d) källan eller referensmaterialet eller liknande information, material eller definitioner tillhandahållits av kunden till AAC.

Om det finns giltiga skäl och en rimlig sannolikhet för att anta att AAC:s material eller delar av det kan anses inkräkta på en tredje parts immateriella rättigheter kan AAC, inom skälig tid och efter eget gottfinnande, antingen: (a) på egen bekostnad ersätta AAC:s material eller delar av det med annat material som inte inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter, eller (b) göra sådana ändringar i AAC:s material att det inte längre inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter. Om AAC inte kan utföra någon av de åtgärder som beskrivs under punkt (a) eller (b) ovan, måste kunden returnera det material från AAC

som inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter till AAC. AAC:s maximala ansvar gentemot kunden som ett resultat av en sådan överträdelse begränsas till avgiften för tjänsten som kunden betalar till AAC och för vilken AAC:s material har använts.

De villkor som beskrivs under klausul 4.2 utgör hela AAC:s ansvar och de definierar också kundens enda grund för att begära ersättning från AAC för någon överträdelse eller påstådd överträdelse av en tredje parts immateriella rättigheter.

5 AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna är kunden skyldig att betala AAC för de avgifter och/eller utgifter för tjänsten som specificeras i webbutiken eller i ett separat skriftligt avtal mellan parterna.

De inköpta tjänsterna betalas omedelbart i webbutiken genom de betalningstjänster som erbjuds. Om parterna kommer överens om att AAC ska utfärda en faktura för de levererade tjänsterna, istället för att betala direkt, så är betalningsperioden fjorton (14) dagar netto från datumet på fakturan för tjänsten. En fakturaavgift läggs till på alla fakturor som skickas av AAC till kunden.

Om en kunds betalning är försenad har AAC rätt att, utöver den försenade betalningen och/eller inkasso- och hanteringskostnader, debitera kunden för ränta för den sena betalningen enligt det aktuella ränteavtalet, med start på fakturans förfallodag. AAC har rätt att avbryta sina åtaganden enligt avtalet om kunden inte betalar sina fakturor i tid.

6 ÄNDRINGAR SOM BEGÄRS AV KUNDEN AVSEENDE ENSKILDA UPPDRAG

Innehåll, schemaläggning och pris för den tjänst som tillhandahålls till kunden i samband med en enskild order baseras på innehållet i det överenskomna uppdraget, på tjänstbeskrivningarna eller på produktbeskrivningarna i webbutiken. Om kunden kräver att få ändra innehållet i uppdraget, eller tjänsten som ingår i det, måste alla förändringar bekräftas skriftligen av båda parterna, inklusive information om kostnadseffekterna av potentiella ändringar. Om det görs ändringar i information, material eller andra omständigheter som utgör grunden för uppdraget, och de inte kan hänföras till AAC eller ligger inom AAC:s ansvarsområde (såsom kundens fel och fördröjningar, schemaändringar som görs av kunden, eller ändringar i referens- eller källmaterial eller fördröjningar som orsakas av tredje parter), kommer de att betraktas som ändringar av uppdraget som medför rättighet att ändra innehåll, schema och pris för uppdraget på motsvarande sätt.

8 KONFIDENTIELL INFORMATION

”Konfidentiell information” refererar till all information och allt material som kunden och AAC överlämnar till varandra under den tid som tjänsten levereras samt i samband med tjänsten, och: (a) material som är märkt som konfidentiellt eller såsom tillhörande den andra parten

(b) material som måste behandlas som konfidentiellt på grund av sina egenskaper och sin karaktär. Konfidentiell information inkluderar dock inte arbetsresultat eller information som utvecklats i samband med leveransen av tjänsten som: (i) redan var kända för den andra parten vid den tidpunkt då den avslöjades (ii) finns eller kommer att finnas i den offentliga domänen utan att den andra parten har gjort sig skyldig till någon otillbörlig eller vårdslös handling (iii) utvecklats oberoende utan att använda den

andra partens konfidentiella information, eller (iv) mottagits från en tredje part som inte är bunden av sekretess och därför inte bryter mot denna förpliktelse.

Ingendera parten får använda eller avslöja den andra partens konfidentiella information till tredje part utan skriftligt förhandsgodkännande från den andra parten. Undantag görs för företagets anställda, representanter och underleverantörer som i samband med uppdraget eller produktionen av tjänsterna behöver erhålla konfidentiell information.

Båda parterna åtar sig att skydda den andra partens konfidentiella information och förvara den på ett säkert sätt. Om inte annat överenskommits ska parterna återlämna varandras konfidentiella information som erhållits. Detta ska ske när avtalet mellan AAC och kunden löper ut. Om det inte är möjligt att återlämna informationen måste den konfidentiella informationen som tillhör den andra parten förstöras. Restriktionerna och förpliktelserna rörande sekretess löper ut två (2) år efter avtalets utgång.

11 PERSONUPPGIFTER

Kunden accepterar att AAC för att kunna utföra tjänsterna kan få tillgång till personuppgifter om kundens anställda, chefer, kunder eller andra tredje parter som kunden har affärsrelationer med (nedan kallade ”kundens personuppgifter”) och att det kan vara nödvändigt för AAC att behandla kundens personuppgifter och/eller överföra dem till företag inom samma koncern utanför Sverige, dock inte utanför EU/EEG.

Kunden har erhållit alla godkännanden som AAC behöver för att kunna behandla kundens personuppgifter och tillåter AAC att behandla kundens personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av integritet och personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra tjänsterna. Kunden fortsätter att upprätthålla registret över kundens personuppgifter. Kunden accepterar att AAC och företagen inom samma koncern har rätt att behandla sådana personuppgifter om kundens anställda som AAC anser är nödvändiga för att utföra tjänsten.

12 FORCE MAJEURE

Kunden eller AAC ansvarar inte gentemot den andra parten för förseningar som orsakas av omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, följande: brand eller annan olycka, strejk eller arbetsåtgärd, avbrott i telekommunikation eller elförsörjning, krig eller annan våldshandling, olycka eller någon annan handling, förordning, lag eller beslut som utfärdats av en offentlig myndighet eller instans (nedan kallad ”grunder för hävning”). Force majeure-villkor som AAC:s

underleverantörer utsätts för kommer också att betraktas som grunder för hävning för AAC. Båda parter måste genast underrätta den andra parten om force majeure-villkor uppstår respektive upphör. Om force majeure-villkor råder över mer än två (2) månader har den andra parten rätt att upphäva uppdraget avseende leverans av en tjänst.

13 ANSVARSBEGRÄNSNING

Ingendera parten är ansvarig gentemot den andra parten för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (inklusive förlorad vinst och ersättningsköp). I samtliga förekommande fall är AAC:s ansvar för skadestånd begränsat till det belopp som kunden betalat till AAC för det uppdrag eller den order som orsakar skador som kan hänföras till AAC.

AAC är inte heller skyldigt att betala ersättning till kunden för skador orsakade av skäl som kan hänföras till kunden eller tredje part. AAC är inte skyldigt att kompensera för skador som orsakas av orsaker som ligger utanför AAC:s kontroll (t.ex. telekommunikationsproblem, naturfenomen eller liknande). AAC är inte heller skyldigt att betala ersättning för skador, återbetalningar eller andra typer av ersättning som eventuellt betalas av kunden till tredje part.

Ersättning måste begäras av den andra parten inom en (1) månad från det datum då parten upptäckte, eller borde ha upptäckt, den försummelse, åtgärd eller defekt som berättigar till ersättning.

I denna klausul beskrivs i detalj de belopp och den omfattning som gäller för parternas ansvar att betala ersättning.

15 GILTIGHET FÖR OCH ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Dessa allmänna villkor börjar gälla den 29 september 2019 och fortsätter att gälla tills vidare. AAC har rätt att ändra de allmänna villkoren. De ändrade villkoren blir bindande för kunden inom en (1) månad från det datum då kunden skickades ett skriftligt meddelande om de nya allmänna villkoren. Om kunden inte accepterar de nya allmänna villkoren måste kunden informera AAC om detta inom två (2) veckor från det att meddelandet skickades från AAC. I detta fall har kunden rätt att säga upp avtalet mellan AAC och kunden. Om avtalet inte avslutas träder de nya villkoren i kraft två (2) månader efter det att kunden tillkännagav sin vägran.

17 GILTIGHET

En leverans som har sin grund i ett uppdrag eller en order som inte baseras på avtalet mellan parterna, betraktas som slutförd när tjänsten har levererats till kunden. När leveransen av tjänsten är slutförd är kunden skyldig att till AAC betala alla avgifter och kostnader i samband med leveransen av tjänsten.

18 TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Eventuella tvister mellan parterna som härrör från och orsakas av leveransen av tjänster ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå samförstånd genom förhandlingarna, ska tvisten slutligt avgöras i skiljedomstol där handelskammaren utser en skiljeman. Reglerna för handelskammarens skiljenämnd ska reglera skiljeförfarandet.

Jurisdiktionen ska vara Stockholm, och Sveriges lag ska tillämpas för avtal och leverans av tjänster. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor tillämpas inte för avtalet eller tillhandahållandet av tjänsterna.

AAC Global, ett Acolad-företag customersupport@aacglobal.com

Torshamnsgatan 39 B Box 13 | SE-164 93 Kista

Tfn +46 8 457 88 00