Käyttöehdot

AAC Global Oy, an Acolad company -yhtiön (”AAC”) palvelujen yleiset toimitusehdot

AAC Global Oy:n sähköisen kaupankäynnin koulutuspalvelut toimivat Acolad-brändinimen alla.

1 SOVELTAMISALA

AAC:n palvelujen yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin AAC:n asiakkailleen (jäljempänä ”asiakas” tai ”asiakkaat”) toimittamiin palveluihin, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

AAC:n palvelut tarkoittavat AAC:n tuottamia palveluja, joiden palvelukuvaukset sisältyvät osapuolten väliseen sopimukseen, tai erikseen määriteltyä AAC:n asiakkaalle tarjoamaa palvelua (jäljempänä ”palvelu” tai ”palvelut”).

2 MÄÄRITELMIÄ

2.1 ”AAC:n materiaali”

tarkoittaa tekijänoikeuksien suojaamaa AAC:n aineistoa (kuten AAC:n oppimateriaaleja), AAC:n sanastoja ja termistöjä sekä muita materiaaleja, joita ei ole luotu erityisesti ja yksinomaan asiakasta varten ja jotka AAC tai toinen samaan konserniin kuuluva yhtiö tai sen kumppani on luonut tai hankkinut. Kaikki tämä materiaali pysyy AAC:n yksinomaisessa omistuksessa.

2.2 ”Käännös”

tarkoittaa käännöstä, joka on luotu AAC:n tarjoaman palvelun tuloksena.

2.3 ”Oppimissisältö”

tarkoittaa AAC:n materiaalia, joka on tuotettu osana AAC:n tarjoamaa palvelua tai erikseen johonkin oppimistarkoitukseen.

2.4 ”Viitemateriaali”

tarkoittaa materiaalia, jonka asiakas on toimittanut AAC:lle ja jota käytetään palvelun tuottamiseen.

2.5 ”Osapuolet”

tarkoittaa asiakasta ja AAC:tä yhdessä.

2.6 ”Palvelun tulos”

tarkoittaa materiaalia tai muuta tuotosta, joka on luotu AAC:n tarjoaman palvelun tuloksena.

2.7 ”Portaali”

tarkoittaa AAC:n omistamaa kieli- ja viestintäpalveluihin liittyvää verkkopalvelua, jonka kautta on mahdollista esimerkiksi tilata käännöksiä tai ilmoittautua kielikurssille.

2.8. ”Verkkokauppa”

tarkoittaa julkista verkkosivustoa, josta asiakkaat voita tilata ja ostaa palveluita.

2.9 ”Sopimus”

tarkoittaa osapuolten välistä palvelun toimitussopimusta.

2.10 ”Tilaus”

tarkoittaa ostosta, jonka asiakas tekee verkkokaupassa, portaalissa, sähköpostitse tai muuta tilauskanavaa käyttäen.

2.11 ”Tilausvahvistus”

tarkoittaa AAC asiakkaalle lähettämää ilmoitusta, jossa AAC vahvistaa ottaneensa vastaan asiakkaan tilauksen.

2.12 ”Toimeksianto”

tarkoittaa palvelua, joka toimitetaan asiakkaalle asiakkaan tarjouspyynnön ja hyväksytyn AAC:n tarjouksen mukaisesti.

2.13 ”Lisenssi”

tarkoittaa AAC:n asiakkaalle asiakkaan tilauksen mukaisesti antamaa oikeutta käyttää palvelun tulosta tai oppimissisältöä.

2.14 ”Maksupalvelu”

tarkoittaa AAC:n asiakkaalle tarjoamaa palvelua, jonka avulla asiakas voi maksaa palvelun tuloksesta välittömänä ostona verkkokaupassa. Maksupalvelu on toteutettu käyttämällä ulkoista palveluntarjoajaa.

3 PALVELUJEN TOIMITTAMINEN

3.1 Palvelujen toimittamisen edellytykset

Asiakkaan tulee toimittaa AAC:lle sovittuna aikana tai, jos ajankohtaa ei ole sovittu, viipymättä palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot. Asiakkaan on ilmoitettava AAC:lle, jos annettuihin tietoihin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa toimitettujen tietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja riittävyyden varmistamisesta.

3.2 Palvelujen tilaaminen ja toteuttaminen

Asiakkaalle toimitettavan palvelun sisältö määritellään verkkokaupan tuotekuvauksissa. Asiakas tilaa palvelun lähettämällä AAC:lle toimitettavia palveluja koskevan tilauksen. AAC toimittaa palvelut ja oppimissisällön tilauksen perusteella asiakkaalle. .

3.3 Toimitusaika tai -aikataulu

AAC:llä on velvollisuus toimittaa palvelu asiakkaalle sovitun toimitusajan mukaisesti ja kohtuullisessa ajassa tilauksen vastaanottamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu. AAC ei vastaa asiakkaalle palvelun aloittamisen tai loppuun suorittamisen estymisestä silloin, kun estyminen johtuu AAC:stä riippumattomista syistä.

3.4 Toimituksen hyväksyminen ja palvelussa havaitut puutteet

Asiakkaan on osaltaan kaikin tavoin pyrittävä edistämään AAC:n mahdollisuuksia toimittaa palvelut sovitulla tavalla.

Palvelujen toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas ei tee valitusta palvelun toimittamiseen liittyvistä virheistä tai puutteista kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa palvelun toimittamisesta. Jos asiakas ei tee valitusta yllä mainitun ajan kuluessa, asiakas menettää oikeuden vedota puutteeseen seuraavassa määritetyllä tavalla.

Ellei toisin ole sovittu, palvelu on puutteellinen, jos se poikkeaa merkittävästi siitä, mitä palvelun ominaisuuksista on sovittu AAC:n ja asiakkaan välillä tuote- tai palvelukuvauksissa tai muissa liitteissä (jäljempänä ”puute”). Asiakkaan tulee toimittaa AAC:lle puutteen kirjallinen kuvaus.

AAC:llä on oikeus korjata puute tai, jos palvelun puutteen korjaaminen ei ole mahdollista, suorittaa palvelu uudelleen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Palvelun puutteiden korjaamista ei sovelleta puutteisiin, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laiminlyönnistä, huolimattomuudesta, lähde- tai viitemateriaalin virheistä tai puutteista tai palvelun käytöstä annettujen ohjeiden vastaisista toimista.

Tässä sopimuskohdassa määritetty AAC:n velvollisuus korjata puute muodostaa AAC:n koko palvelun puutteita koskevan korvausvastuun.

3.5 Palvelun tuottaminen

AAC toimittaa palvelun valitsemiaan menetelmiä ja prosesseja käyttäen ja noudattaa kaikissa palveluun liittyvissä toimissaan hyviä käytäntöjä ja voimassa olevia lakeja. AAC:llä on kuitenkin oikeus muuttaa palvelun tuottamisen menetelmiä tarvittaessa sillä edellytyksellä, että palvelun sisältö ei merkittävästi muutu. AAC pyrkii ilmoittamaan tällaisista muutoksista asiakkaalle niin pian kuin mahdollista. AAC:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle. AAC vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. AAC pyrkii kaikin tavoin tuottamaan palvelun asiakkaan tilausvahvistuksessa määrittämän tarkoituksen mukaisesti ja varmistamaan näin, että palvelun tulos on laadultaan virheetön.

3.6 Viivästys

Jos AAC huomaa palvelun toimittamisen aikana, että palvelua ei voida toteuttaa kokonaan sovitun toimitusajan puitteissa, AAC ilmoittaa tästä Asiakkaalle välittömästi ja antaa arvion uudesta toimitusajasta.

3.7 Tilauksen peruuttaminen

Asiakkaan verkkokaupassa tekemä tilaus on sitova. Jos asiakas peruuttaa tilauksen tilanteessa, jossa palvelun toimitus on jo käynnissä, tai vaiheessa, jossa palvelun toimittamisesta on jo aiheutunut kustannuksia AAC:lle, asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset tai maksamaan sen osan työstä, joka suoritettiin ennen toimeksiannon peruuttamista.

Jos kurssikokonaisuuteen (hybridikoulutus-, ryhmäkoulutus- tai yksityisopetuspaketti) kuuluva opettajajohtoinen tapaaminen verkossa tai paikan päällä peruutetaan viimeistään 2 työpäivää ennen sovittua päivämäärää, se voidaan siirtää toiseen ajankohtaan. Jos kurssikokonaisuuteen kuuluva tapaaminen peruutetaan myöhemmin kuin 2 työpäivää ennen sovittua päivämäärää, AAC katsoo sen toteutuneeksi.

4 KÄYTTÖOIKEUS JA VASTUU PALVELUSTA

4.1 Oikeus palvelun sisältöön

Asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää palvelun perusteella tuotettua palvelun tulosta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut palvelusta veloitettavan hinnan kokonaan AAC:lle. Palvelun tuloksen käyttöoikeus saattaa olla rajoitettu tiettyyn ajanjaksoon ostetun lisenssin mukaisesti. Jos palvelun tulos sisältää AAC:n materiaaleja, asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun tulosta AAC:n toimittaman palvelun yhteydessä, ja käyttöoikeus säilyy voimassa AAC:n ja asiakkaan välisen sopimuksen tai lisenssin voimassaolojakson ajan, ellei osapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu.

AAC:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on omistus- ja tekijänoikeus palvelun tuloksena luotuihin palvelun tuloksiin, AAC:n materiaaleihin, oppimissisältöihin ja termistöihin/sanastoihin.

Asiakas ei saa omistusoikeutta tai tekijänoikeutta sellaisiin tietokoneohjelmiin ja palvelun toteutuksessa käytettyihin tuotteisiin, jotka on lisensoitu kolmannelta osapuolelta tai joihin asiakas on saanut käyttöoikeuden AAC:n alihankkijalta erillisen lisenssisopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

Jos asiakas ottaa käyttöön AAC:n portaalin tai AAC:n verkkokaupan, AAC tai sen yhteistyökumppanit pidättävät itsellään omistus- ja tekijänoikeuden portaaliin, verkkokauppaan ja muihin ohjelmistosovelluksiin, joihin on viitattu palvelujen palvelukuvauksessa tai näissä sopimusehdoissa. Asiakas ei saa oikeutta siirtää, kopioida tai muokata palvelun toteutuksessa käytettäviä ohjelmistosovelluksia, AAC:n materiaaleja, salasanoja tai muuta vastaavaa aineistoa ilman AAC:n kirjallista suostumusta.

4.2 Vastuu palvelun sisällöstä ja käytöstä

AAC vastaa siitä, että AAC:n materiaalit, jotka se tuottaa palvelua varten, ovat lakien ja hyvien käytäntöjen mukaisia. AAC on velvollinen korvaamaan asiakkaalle menetykset, jotka asiakas on kärsinyt AAC:n materiaaleihin liittyvän kolmannen osapuolen tekijänoikeuden tai patenttioikeuden, liikesalaisuuden, tavaramerkkioikeuden tai palvelumerkkioikeuden rikkomisen vuoksi, kun kyseinen oikeus on ollut voimassa sopimuksen allekirjoittamisen aikana (jäljempänä ”immateriaalioikeudet”). Yllä kuvattu AAC:n velvollisuus maksaa korvauksia on voimassa vain, jos asiakas (a) ilmoittaa välittömästi AAC:lle kolmannen osapuolen vaateesta, (b) antaa AAC:lle tilaisuuden vastata kiistan ratkaisun liittyviin toimenpiteisiin ja ohjata niitä, (c) avustaa AAC:tä kiistan ratkaisuun liittyvissä toimenpiteissä ja (d) lopettaa AAC:n materiaalien käytön AAC:n pyynnöstä.

Yllä kuvattu korvausvelvollisuus ei ole voimassa, jos oikeuden loukkauksen on aiheuttanut jokin seuraavista: (a) asiakas on käyttänyt AAC:n materiaalia tai palvelun tulosta ohjeiden vastaisesti tai eri asiayhteydessä kuin mitä varten se on asiakkaalle tuotettu, (b) asiakas on tehnyt AAC:n materiaaliin tai palvelun tulokseen muutoksia, joita AAC ei ole hyväksynyt kirjallisesti etukäteen, (c) asiakas on siirtänyt AAC:n materiaalia palvelun tuloksesta erillään kolmannen osapuolen käyttöön tai (d) asiakas on toimittanut kyseisen lähde- tai viitemateriaalin tai muun vastaavan tiedon, materiaalin tai määritelmän AAC:lle.

Jos on olemassa pätevät perusteet, jotka antavat riittävällä todennäköisyydellä olettaa, että AAC:n materiaalia tai sen osaa voidaan pitää kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien vastaisena, AAC voi kohtuullisen ajan kuluessa ja omasta harkinnastaan joko (a) korvata omalla kustannuksellaan AAC:n materiaalin tai sen osan muulla materiaalilla, joka ei ole kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien vastainen, tai (b) muokata AAC:n materiaalia siten, että se ei enää ole kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien vastainen. Jos AAC ei pysty suorittamaan kohdissa (a) tai (b) kuvattua toimenpidettä, asiakkaan tulee palauttaa AAC:lle AAC:n materiaali,

joka on kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien vastainen. AAC:n näistä rikkomuksista aiheutuva korvausvelvollisuus asiakasta kohtaan rajoittuu asiakkaan AAC:lle maksamaan maksuun siitä palvelusta, johon AAC:n materiaalia on käytetty.

Sopimuksen kohdassa 4.2 luetellut ehdot määrittävät AAC:n korvausvelvollisuuden kokonaisuudessaan ja määräävät asiakkaan yksinomaiset ja ainoat perusteet vaatia korvausta AAC:ltä kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia koskevissa loukkauksissa tai väitetyissä loukkauksissa.

5 MAKSUT JA MAKSUEHDOT

Ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu, asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta AAC:lle verkkokaupassa tai osapuolten välisessä erillisessä kirjallisessa sopimuksessa määritetyt palvelun maksut ja korvaukset.

Ostetut palvelut maksetaan välittömästi verkkokaupassa käyttämällä sen maksupalveluja. Jos osapuolet sopivat, että AAC laskuttaa toimitetut palvelut välittömän maksun sijaan, laskun maksuehto on 14 päivää netto palvelun laskun päiväyksestä lukien. Jokaiseen AAC:n asiakkaalle lähettämään laskuun lisätään laskutuslisä.

Jos asiakkaan maksu viivästyy, AAC:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta viivästyneen maksun ja/tai perintä- ja käsittelykulujen lisäksi viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaisesti laskun eräpäivästä lukien. AAC:llä on oikeus keskeyttää sopimuksen toteutus, jos asiakas ei maksa laskua ajallaan.

6 ASIAKKAAN PYYTÄMÄT MUUTOKSET YKSITTÄISIIN TILAUKSIIN

Asiakkaalle yksittäisen tilauksen perusteella tuotettavan palvelun sisältö, aikataulu ja hinta perustuvat sovitun toimeksiannon sisältöön, palvelukuvauksiin tai verkkokaupan tuotekuvauksiin. Jos asiakas vaatii muutoksia toimeksiannon sisältöön tai siihen kuuluvaan palveluun, molempien osapuolten on vahvistettava kirjallisesti kaikki muutokset, mukaan lukien mahdollisten muutosten kustannusvaikutukseen liittyvät tiedot. Jos niissä tiedoissa, materiaaleissa tai muissa olosuhteissa, joihin toimeksianto pohjautuu, tapahtuu muutoksia, jotka eivät johdu AAC:stä tai sisälly sen vastuualueeseen (esimerkiksi asiakkaan virheet ja viivästykset, asiakkaan tekemät aikataulumuutokset, viite- tai lähdemateriaalin muutokset tai kolmansien osapuolten aiheuttamat viivästykset), niitä pidetään toimeksiantoon tehtyinä muutoksina, jotka oikeuttavat tekemään vastaavat muutokset toimeksiannon sisältöön, aikatauluun ja hintaan.

8 LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkea tietoa ja materiaalia, jonka asiakas ja AAC luovuttavat toisilleen palvelun toimittamisen kuluessa ja palveluun liittyen ja (a) joka on merkitty luottamukselliseksi tai toisen osapuolen omistamaksi tai

(b) jota on käsiteltävä luottamuksellisena ominaisuuksiensa ja luonteensa perusteella. Luottamuksellisiin tietoihin ei kuitenkaan sisälly sellaisia työn tuloksia tai palvelun toteutuksen yhteydessä kehitettyjä tietoja, jotka (i) ovat jo olleet toisen osapuolen tiedossa silloin, kun ne on paljastettu, (ii) ovat tai tulevat olemaan julkisesti saatavina ilman toisen osapuolen oikeudetonta tai huolimatonta toimintaa, (iii) on kehitetty itsenäisesti hyödyntämättä

toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja tai (iv) on saatu kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei sido ja joka ei siksi toimi kyseisen velvollisuuden vastaisesti.

Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja tai paljastaa niitä kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Poikkeuksena ovat työntekijät, edustajat ja alihankkijat, jotka tarvitsevat luottamuksellista tietoa sopimuksen toteuttamiseen tai palvelujen tuottamiseen.

Molemmat osapuolet sitoutuvat suojaamaan toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja ja säilyttämään ne turvallisesti. Jollei muuta ole sovittu, osapuolet palauttavat toiselle osapuolelle kaikki kyseisen osapuolen luottamukselliset tiedot, kun AAC:n ja asiakkaan välinen sopimus umpeutuu. Jos palauttaminen ei ole mahdollista, kaikki toiselle osapuolelle kuuluvat luottamukselliset tiedot on tuhottava. Luottamuksellisuuteen liittyvät rajoitukset ja velvoitteet päättyvät kahden (2) vuoden kuluttua sopimuksen umpeutumisesta.

11 HENKILÖTIEDOT

Asiakas hyväksyy sen, että AAC voi saada palvelun toteuttamista varten asiakkaalta työntekijöiden, johtajien, asiakkaiden tai asiakkaan liiketoimiin liittyvien kolmansien osapuolten henkilötietoja (jäljempänä yhteisesti ”asiakkaan henkilötiedot”), ja että AAC:n voi olla tarpeen käsitellä näitä asiakkaan henkilötietoja ja/tai siirtää niitä saman konsernin yhtiöihin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta ei EU:n tai EEC:n ulkopuolelle.

Asiakas on hankkinut kaikki AAC:n tarvitsemat suostumukset asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn ja sallii AAC:n käsitellä asiakkaan henkilötietoja yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamista koskevien lakien mukaisesti siinä määrin, kuin palvelujen tuottamista varten on tarpeen. Asiakas huolehtii edelleen asiakkaan henkilötietojen rekisterin hallinnasta. Asiakas hyväksyy sen, että AAC:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on oikeus käsitellä niitä asiakkaan työntekijöiden henkilötietoja, joiden käsittelyä AAC pitää palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisena.

12 YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas ja AAC eivät ole vastuussa toiselle osapuolelle viivästyksistä, jotka aiheutuvat olosuhteista, joita he eivät voi kohtuullisin toimenpitein hallita. Tällaisia olosuhteita ovat muiden muassa seuraavat: tulipalo tai muu onnettomuus, lakko tai muu työtaistelutoimenpide, katkokset tietoliikenneyhteyksissä tai sähkönsaannissa, sota tai muu väkivallanteko, onnettomuus tai mikä tahansa julkisen tahon tai viranomaisen antama laki, asetus, säädös tai päätös (jäljempänä yhteisesti ”vapautumisperusteet”). Myös AAC:n alihankkijoiden kohtaamia ylivoimaisia esteitä

pidetään AAC:tä koskevina vapautumisperusteina. Kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle välittömästi ylivoimaisen esteen alkamisesta ja päättymisestä. Jos ylivoimaisen esteen aiheuttavat olosuhteet vallitsevat kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta, toisella osapuolella on oikeus peruuttaa palvelun toimittamista koskeva toimeksianto.

13 VASTUUNRAJOITUS

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä (mukaan lukien menetetty tuotto ja korvaavat ostot). AAC:n vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa summaan, jonka asiakas on maksanut AAC:lle toimeksiannosta tai tilauksesta, josta AAC:n syyksi luettavat vahingot ovat aiheutuneet.

AAC ei ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta vahingoista, jotka voidaan lukea asiakkaan tai kolmannen osapuolen syyksi. AAC ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet syistä, joita AAC ei voi hallita (esimerkiksi tietoliikenneongelmista, luonnonilmiöistä tai muista vastaavista syistä). AAC ei myöskään ole velvollinen korvaamaan mitään asiakkaan mahdollisesti kolmannelle osapuolelle maksamaa vahingonkorvausta, palautusta tai muuta korvausta.

Osapuolen on vaadittava korvausta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin kyseinen osapuoli on havainnut tai sen olisi pitänyt havaita korvaukseen oikeuttava laiminlyönti, toimenpide tai puute.

Tämä sopimuskohta määrää tyhjentävästi osapuolten korvausvelvollisuuden koko määrän ja laajuuden.

15 YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

Nämä yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 29.9.2019 ja ovat sen jälkeen voimassa toistaiseksi. AAC:llä on oikeus muokata yleisiä toimitusehtoja. Muokatut ehdot alkavat sitoa asiakasta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin asiakkaalle on lähetetty kirjallinen ilmoitus uusista ehdoista. Jos asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, asiakkaan on ilmoitettava tästä AAC:lle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun AAC on lähettänyt ilmoituksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus päättää AAC:n ja asiakkaan välinen sopimus. Jos sopimusta ei päätetä, uudet ehdot astuvat voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on ilmoittanut, ettei hyväksy ehtoja.

17 VOIMASSAOLO

Toimeksiantoon tai tilaukseen perustuva toimitus, joka ei perustu osapuolten väliseen sopimukseen, katsotaan valmistuneeksi, kun palvelu on toimitettu asiakkaalle. Kun palvelun toimitus on valmis, asiakkaan on maksettava AAC:lle kaikki palvelun toimitukseen perustuvat maksut ja kulut.

18 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI

Osapuolten väliset palvelun toimittamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät onnistu saavuttamaan yksimielisyyttä neuvotteluissa, kiista ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, johon Keskuskauppakamari nimittää yhden välimiehen. Välimiesmenettely toteutetaan Keskuskauppakamarin Välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Oikeuspaikkana on Helsinki, ja sopimukseen ja palvelujen toimittamiseen sovelletaan Suomen lakeja. Sopimukseen tai palvelujen toimittamiseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

AAC GLOBAL, an Acolad company customersupport@aacglobal.com

Porkkalankatu 20 C, FI-00180 Helsinki

Puh. 09 4766 7800